• Chansondreef 6, 3845 GZ Harderwijk
 • +31 (0)6 46104780
 • Bereikbaar Ma. t/m Za. van 9.00 tot 18.00

Stallingreglement en -voorwaarden

 1. Het stallingreglement geldt voor alle stallingterreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat met het oogmerk gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder de beheerder wordt verstaan degene die uit naam van JSS belast is met het dagelijks toezicht hierop.
 2. De afmeting voor de stalling wordt bepaald door de grootste lengte en breedte van de boot inclusief toevoegingen daarvan.
 3. Stalling van boten met masten op de boot alleen in overleg met de beheerder.
 4. Op boten mag alleen worden overnacht in overleg met de beheerder. Dit is voor eigen risico.
 5. Gebruik van eigen handgereedschap, looplampen en LED-lampen is toegestaan. Bouwlampen, kachels en andere grote energiegebruikers zijn niet toegestaan, dan alleen in overleg met de beheerder.
 6. Op last van de brandweer en de verzekeraar is het niet toegestaan om in de stalling gasflessen in uw boot te laten en dienen accu's te worden losgekoppeld in verband met kortsluiting.
 7. Verplaatsbare accu’s mogen niet in de boten achtergelaten worden.
 8. Accupolen altijd voorzien van isolerende kappen (accu’s behoren tot belangrijke brandveroorzakers).
 9. Niet verplaatsbare accu’s dienen i.o.m. de beheerder op een veilige manier achtergelaten te worden (accupolen losgekoppeld) ; bijladen is alleen op speciaal verzoek mogelijk en dient alleen overdag plaats te vinden, dit wel in overleg met de beheerder. Hierbij dient aan het einde van de dag een brandveiligheidscontrole uitgevoerd te worden. Hetzelfde geldt voor de scheepsverwarming, dit is niet toegestaan te gebruiken.
 10. Overtuig u ervan dat bij het verlaten van de boot geen elektriciteit meer ingeschakeld is!
 11. Het is mogelijk om in het voorjaar, na overleg met de werf, enige tijd binnen te stallen voor bijvoorbeeld schilderwerk. Voor deze binnenstalling wordt u niet extra belast, het transport wordt berekend.
 12. Voor schuurwerkzaamheden alleen gebruik maken van schuurmachines en stofzuiger.
 13. Het werken aan boten door is uitsluitend toegestaan met toestemming van de beheerder.
 14. Wilt u op het haventerrein een onderaannemer aan uw boot laten werken, niet zijnde een van onze servicepartners, dan vraagt u hiervoor toestemming aan de beheerder.
 15. Het is verboden te lassen, slijpen, branden aan metalen of open vuur in het algemeen.
 16. Het voeren van een verantwoorde en veilige manier van werken is vereist!
 17. U wordt op het stallingterrein gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door uw gedrag aanstoot neemt.
 18. U mag geen stof, vuil en overlast veroorzaken onder uw boot of op en onder een andere boot.
 19. U mag geen grof vuil of chemisch afval op het terrein achterlaten. Bij werkzaamheden aan de buitenkant van de boot is het verplicht een grondbeschermingsmiddel onder de boot te leggen. Grondzeilen hiervoor treft u in de witte unit voor de middelste loods.
 20. Brandgevaarlijk afval zoals resten verf (en vooral 2-componentenverf), polyester, oplosmiddelen, verfbakjes, kwasten en doeken moeten in de daarvoor bestemde blauwe tonnen (opslagplaats voor klein chemisch afval of mee naar huis te worden afgevoerd. Dit nooit in een algemene afvalbak deponeren of onder de boot laten liggen.
 21. Olie, oliefilters, bilgewater en oliedoeken deponeert u op aanwijzing van de havenmeester in de daarvoor bestemde container bij de haven. Dus niet op het stallingterrein achterlaten.
 22. Overig afval kunt u in de daarvoor bestemde rolcontainer op het buitenterrein deponeren.
 23. Het is verboden steunen en/of stophout weg te nemen of te verplaatsen.
 24. Het opruimen van goederen en zaken is zeer belangrijk en voorkomt een calamiteit.
 25. Bij afwezigheid van de booteigenaar mogen geen stekkers in de wandcontactdozen aanwezig zijn.
 26. In de binnenstalling mag niet worden gerookt.
 27. Men dient zich altijd op de hoogte te stellen van de aanwezige vluchtwegen en blusmiddelen.
 28. De stallingdeur moet na binnengaan afgesloten worden om toegang van onbevoegden te voorkomen.
 29. Het blokkeren van vluchtwegen, steigers (in de haven) en uitgangen is verboden.
 30. Bij problemen en/of onduidelijkheden op het stallingterrein direct de directie of beheerder raadplegen!
 31. Het naleven van procedures, werkinstructies en interne afspraken is verplicht.
 32. Het gebruik van alcohol en verdovende middelen is tijdens de werkzaamheden verboden alsmede medicijnen die de reactiesnelheid kunnen verminderen.
 33. Iedere vrijwillige medewerker is wettelijk bevoegd het vrijwillige werk te stoppen, indien naar zijn redelijk oordeel, onmiddellijk gevaar dreigt voor personen. Dit dient dan gemeld te worden aan de beheerder.
 34. Jacht Service Schokkerhaven is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekende tekortkomingen.
 35. Iedere bezoeker meldt zich tijdens het eerste bezoek verplicht bij de directie/beheerder voor registratie van persoonsgegevens. Dit is conform de Arbo-wetgeving.
 36. De huurder moet het stallingreglement en de aanwijzingen wat betreft de huurovereenkomst van of namens de verhuurder nakomen.
 37. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gerechtigd om op kosten van de huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de verhuurder dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de huurder niet binnen een redelijke termijn (verschillend aan de ernstigheid)aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven.
 38. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
 39. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan aan door de huurder genodigden en dient zorg te dragen voor een verzekering voor zijn boot die voldoende dekking biedt tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid.
 40. De huurovereenkomst word aangegaan voor een periode van één zomer- of winterseizoen. Wanneer de boot na de winterstallingperiode blijft staan voor de zomerperiode word op 1 augustus de volgende winterstallingperiode stilzwijgend verlengd, indien JSS anders besluit kan dit ontbonden worden.
 41. De huurder blijft de totale huursom verschuldigd, ook al maakt hij geen gebruik van de overeengekomen ruimte.
 42. Betaling van de huursom moet binnen 14 dagen (of in overleg met JSS) na ontvangt van de factuur door overmaking naar een door de verhuurder aan te wijzen bankrekening geschieden.
 43. De huurder die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald, wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is de verhuurder gerechtigd om de wettelijke rente op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. De rente word berekend vanaf de vervaldag.
 44. Alle buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de huurder, deze kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €115,-. Te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, tenzij de huurder bewijst dat met een lager minimum had kunnen worden volstaan.
 45. In geval van annulering binnen een periode van twee maanden tot twee weken voor aanvang van de huur periode is de huurder 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
 46. In geval van annuleren binnen twee weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige overeengekomen huursom verschuldigd.
 47. De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde huurder om zich te houden, totdat de het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.
 48. Indien de huurder, na door de verhuurder bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn gemaand, zes maanden na datum van dat aangetekend schrijven de huursom nog niet heeft voldaan en de periode waarop de huursom betrekking heeft inmiddels is verstreken, wordt hij geacht afstand van het vaartuig te hebben gedaan en heeft de verhuurder het recht om het vaartuig van de in verzuim zijnde huurder te doen verkopen. De verhuurder heeft voorts het recht uit de opbrengst van de verkoop zijn volledige vordering op de huurder te verhalen. Wel moet de verhuurder het tussen de opbrengst en het door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedrag binnen acht werkdagen na ontvangst van de opbrengst, indien mogelijk, aan de huurder overmaken. Indien de opbrengst niet de totale huursom bedraagt blijft het resterende bedrag openstaan voor de huurder.
 49. Een eigenrisico van € 30,00,.- per aanspraak is van toepassing indien de schade (mede) het gevolg is van het niet hanteren/nakomen van de in deze beschreven stallingvoorwaarden.
207